ul. Podmurna 1/3

ul. Okólna 169

ul. Poznańska 52

Informujemy, że wpłynęło 14 ofert, z których została wybrana oferta Pani Aleksandry Strzelec.

Złożone dokumenty można odebrać w Domu Muz na ul. Podmurnej 1/3 do dnia 31.12.2018, po tym terminie złożone oferty zostaną zniszczone.

 

 

Dyrektor miejskiej instytucji kultury Dom Muz w Toruniu

ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko:

Animatora Kultury

 

 1. Warunki zatrudnienia:

 

Umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu w samorządowej instytucji kultury Dom Muz w Toruniu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przygotowywanie projektów i wniosków do instytucji i organizacji polskich i unijnych dofinansowujących działalność kulturalną i społeczną,
 • projektowanie i organizacja koncertów, spektakli, spotkań, prezentacji itp.,
 • organizowanie i prowadzenie stałej formy pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych,
 • rozpoznawanie potrzeb kulturalnych środowiska,
 • redagowanie informacji do mediów,
 • udział w redagowaniu i aktualizacji strony internetowej placówki,
 • promocja wydarzeń za pomocą konwencjonalnych i nowych mediów (Twitter, Instagram, Facebook),
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • sprzedaż biletów podczas wydarzeń artystycznych,
 • sporządzanie miesięcznych, rocznych planów i sprawozdań dot. działalności merytorycznej,
 • współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami kultury na terenie Torunia,
 • współpraca z instytucjami i społecznymi partnerami (stowarzyszeniami, fundacjami itp.) prowadzącymi działalność kulturalną.

 

 1. Wymagania:

 

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk humanistycznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • dobrze widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów oprogramowania biurowego,

urządzeń biurowych oraz multimedialnych,

 • wiedza i umiejętność przygotowania wniosków o dofinansowanie do instytucji polskich i unijnych,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do podjęcia pracy w weekendy oraz w godzinach wieczornych,
 • preferowana osoba z dobrą znajomością języka angielskiego.

 

 III.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • CV opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Dom Muz z siedzibą przy ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu”,

 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, stażach, wolontariacie,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.

 

 1. Wymagania specjalne:

 

 • propozycja trzech samodzielnie prowadzonych projektów lub warsztatów, które mogłyby być zrealizowane w Domu Muz – w formie opisowej, 10-15 zdań,

(Dom Muz oświadcza, że nadesłane przez kandydatów propozycje i koncepcje nie zostaną wykorzystane w programie artystycznym i promocyjnym Domu Muz bez zgody pomysłodawców),

 

 1. Termin składania ofert:

 

 Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta

 pracy” w terminie do dnia 15 października 2018 r. do godziny 16:00 w siedzibie

 instytucji, bądź listownie (decyduje data wpływu do Instytucji) na adres:

 Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, 87-100 Toruń.

 Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od g. 09:00-16:00

 

 1. Klauzula informacyjna:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor miejskiej instytucji kultury Dom Muz z siedzibą przy ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu.

W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się mailowo na adres dyrektor@dommuz.pl.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 1 miesiąca po rozstrzygnięciu naboru.

Oferty nieodebrane zostaną zniszczone.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.torun.pl oraz www.dommuz.pl przez okres 3 miesięcy. Dom Muz informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. Inne informacje:

 

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie

rozmowy wstępnej,

 • zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 – 621 05 81

 

Dyrektor

Domu Muz w Toruniu

Tomasz Grzeszkowiak