W-łącznik! bo naszym celem jest łączyć i włączać, budować więzi, odkrywać potencjał, aktywizować i wciągać do działania.

 

Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie diagnozy lokalnej: rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców toruńskiej
starówki oraz rozpoznanie potencjału ich zaangażowania we współtworzenie lokalnej kultury.

Celem diagnozy było:
– poznanie praktyk w zakresie spędzania czasu wolnego i aktywności kulturalnej w obszarze toruńskiej starówki,
– zidentyfikowanie lokalnych zasobów i samodzielnych inicjatyw kulturalnych podejmowanych w obszarze toruńskiej starówki,
– rozpoznanie potrzeb i oczekiwań w zakresie oferty kulturalnej na starówce,
– rozpoznanie potencjałów, które można zaangażować do współtworzenia działań kulturalnych na starówce,
– określenie działań, które pomogą w większym stopniu zaangażować odbiorców, szczególnie grupy nieobecne, do uczestnictwa i współtworzenia działań kulturalnych na starówce.
Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w odniesieniu do następujących grup odbiorców:
– mieszkańców starówki, szczególnie rodzin z dziećmi,
– cudzoziemców, szczególnie Ukraińców,
– studentów,
– lokalnych liderów społecznych, animatorów kultury, przedstawicieli instytucji i organizacji kulturalnych działających na starówce.

Pełny tekst diagnozy znajduje się TUTAJ

 

 

W dalszej kolejności przeprowadziliśmy nabór oddolnych inicjatyw kulturalnych. WYNIKI

 

W drugiej części zadania zrealizowane zostaną zwycięskie projekty, których cele i założenia w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom, jakie w pierwszej części zadania ujawniła diagnoza przeprowadzona wśród mieszkańców toruńskiej starówki, cudzoziemców i studentów. Do tych kluczowych celów należą: wspieranie działań budujących relacje, w tym tworzenie międzykulturowych mostów; inicjowanie działań budujących lokalną tożsamość i wzmacniających poczucie wspólnotowości; rozwijanie współpracy między osobami prywatnymi a instytucjami poprzez angażowanie do działań szkół, NGO, prywatnych przedsiębiorstw i grup nieformalnych; oraz współtworzenie kultury, czyli odkrywanie i wspieranie lokalnych liderów.

W ramach tej części zadania zrealizowanych zostanie w sumie 6 inicjatyw: „Ze stareEGO MIASTA”, „Ja – torunianka”, „Herbaciana integracja”, „Włączamy razem teatr!”, „Spotkania z Dziadami” oraz „EtnoStarówka”. Autorom zwycięskich projektów na wszystkich etapach realizacji zadania udzielimy wsparcia merytorycznego i technicznego – każdemu z inicjatorów będzie towarzyszyła wyznaczona przez naszą instytucję animatorka kultury, której wiedza i umiejętności będą najbardziej pomocne i przydatne w realizacji konkretnego projektu. Na ostatnim etapie przeprowadzona zostanie także ewaluacja z odbiorcami naszych działań.

 

Wydarzenia planowane w ramach projektów znajdują się TUTAJ 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne